กิจกรรม อบรมเกษตรกรการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
โครงการเกษตรอาหารสู่ครัวโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
       อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
           

นายอุเทน  พูนเอียด เกษตรอำเภอปากพนัง พบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าว ทั้ง ๕ ตำบล คือ ท่าพญา  บ้านเพิง  ขนาบนาก  ปากแพรก และหูล่อง
โดยจัดการอบรม ๓ จุด คือ อบต.ท่าพญา  อบต.ขนาบนาก และอบต.หูล่อง
จำนวนเกษตรกร ๑๒๕ ราย

             
       
นายเกษม  ดุกสุกแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวที่เหมาะสม
          

นายประสาร  เฉลิมศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
นายเสรี  มีพฤกษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้ความรู้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

           
เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจากสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ให้ความรู้การจัดการดินและปุ๋ย
       
         
มีการลงทะเบียนเกษตรกรและทดสอบความรู้ก่อนการอบรมด้วย
 
 
                                                                                                            ภาพ/นัฐพร  แก้วตาทิพย์ ข่าว/ขวัญชนก บุปผากิจ