การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
ช่วงวันที่ ๕ - ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง

 
             


นายอุเทน  พูนเอียด  เกษตรอำเภอปากพนัง ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
โดยมีนายประสาร  เฉลิมศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้ชี้แจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางการขึ้นทะเบียน
เกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้ทันต่อช่วงเวลาที่กรมฯ กำหนด โดยประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์สำนักงาน
แจ้งผ่านการประชุมผู้ใหญ่ กำนันของอำเภอ และการประชุมคณะกรรมการศบกต.

             
        
 
                  
           
 
           

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันระดับตำบล
ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ ๑๖ ตำบล 
นางสาวสารี สุทธิรักษ์  เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล บันทึก พร้อมทั้งพิมพ์แบบปิดประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้อง
นำไปติดประชาสังคม  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน กำนันให้ตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

            
 
 
                                                                                                                                                              ภาพ  ข่าว/ขวัญชนก  บุปผากิจ